Gebruik van de site

De inhoud van deze site strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Norkring België en zijn activiteiten. De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor persoonlijk gebruik. Hij mag niet gebruikt worden als basis voor een evaluatie van Norkring België, kan in geen geval bindend zijn voor Norkring België en is niet tegenstelbaar. Niets op de site kan beschouwd worden als een aankoopbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

Ongeoorloofd of verboden gebruik
De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Norkring België, zijn leveranciers en/of cliënten zou kunnen schaden.

Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid
De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op een wijze wordt bekomen in het kader van het gebruik van de dienst is op risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Norkring België niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van inhoud.

Deze dienst wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. Norkring België garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en zonder fouten is, dat de informatie die bekomen wordt door het gebruik van de dienst accuraat is en waar, en dat mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

Norkring België zal redelijke inspanningen doen om op zijn site informatie te publiceren die up-to-date is. Het garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die op deze site staat kunnen inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie wordt indicatief verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Norkring België en/of zijn leveranciers kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de site. Dit voorbehoud geldt ook voor de sites waarnaar deze site externe links legt.

Algemeen kan Norkring België in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was Norkring België op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Norkring België kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van gebruikers (van het internet).