Aankoopvoorwaarden # Norkring Belgie N.V.

1. Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en diensten door Norkring België N.V. (de Koper) van eender welke Leverancier (of “Supplier”).

1.2. Deze Aankoopvoorwaarden kunnen betrekking hebben op (i) leveringen van producten, (ii) leveringen met installatie & “commissioning” of (iii) leveringen van diensten. “Commissioning” heeft betrekking op het ontwerpen, installeren, testen en onderhouden van systemen en componenten in overeenstemming met de vereisten van de Koper.

Hierna zal de term “Product(en)” verwijzen naar één, allen of een combinatie van de drie hierboven vermelde categorien.

1.3. Deze Aankoopvoorwaarden vervangen en worden gebruikt met uitsluiting van de algemene, standaard en andere voorwaarden waarnaar een offerte, orderbevestiging, leveringsorder, factuur of ieder ander document gebruikt door de Leverancier zou verwijzen bij de verkoop van Producten. De Leverancier wordt geacht deze Aankoopvoorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met de Koper. De Aankoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Leverancier in het kader van leveringen waarbij derden worden betrokken.

1.4. Een geldig contract of schriftelijk aankoopovereenkomst m.b.t. Producten tussen de Koper en de Leverancier zal niettemin voorrang hebben op deze Aankoopvoorwaarden vanaf de datum van zo’n contract of aankoopovereenkomst.

2. Tijdige levering en overdracht van eigendom en risico

2.1. Voor leveringen van producten waarbij geen installatie, “commissioning” of diensten van toepassing is, wordt het eigendom en risico m.b.t. de producten overgedragen bij ontvangst door de Koper op de vastgelegde leveringslocatie. Voor leveringen van producten met installatie & “commissioning” of levering van diensten, gebeurt de overdracht van het eigendom en risico op het moment van acceptatie door de Koper.

2.2. Tenzij anders overeengekomen zijn de leveringsvoorwaarden DDP (“Delivered Duty Paid” – Incoterms 2010) voor internationale verzendingen.

2.3. Iedere levering is voorzien van een packing- of leveringsnota met details omtrent de geleverde inhoud, alsook een volledige referentie naar het aankooporder.

2.4. Om de tijdigheid van leveringen te evalueren wordt het leveringstijdstip van producten zonder installatie & “commissioning” of diensten bepaald als de datum van ontvangst op de door de Koper aangeduide plaats. Voor leveringen met installaties & “commissioning” of diensten, wordt het leveringstijdstip bepaald als de datum van acceptatie door de Koper.

2.5. De Leverancier verwittigt de Koper onmiddellijk indien er een mogelijke vertraging in de levering of uitvoering verwacht wordt, t.t.z. wanneer de contractueel overeengekomen leveringsdatum volgens aankoopovereenkomst of aankooporder niet zal kunnen gehonoreerd worden. Deze verplichting beperkt niet de andere aansprakelijkheden van de Leverancier voortvloeiend uit een late levering. De Leverancier zal alles in het werk stellen om op eigen risico en kosten iedere mogelijke vertraging te vermijden.

2.6. In geval van vertraging in levering van producten zonder installatie & “commissioning” of diensten, heeft de Koper het recht om een schadevergoeding aan te rekenen aan de Leverancier van 0,5% van de totale waarde van de te laat geleverde producten per begonnen dag, met een maximum van 10% van de totale waarde van de te laat leverde producten. In geval van een vertraging in levering van producten met installatie & “commissioning” of diensten, heeft de Koper het recht om een schadevergoeding aan te rekenen aan de Leverancier van 0,5% van de totale waarde van het contract per begonnen dag, met een maximum van 10% van de totale waarde van het contract. Strictere condities kunnen afgesproken worden via een contract of aankoopovereenkomst.

2.7. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of tekortkomingen bij levering in geval van Overmacht (zie Artikel 17 hierna voor de definitie Overmacht).

3. Inspectie van de geleverde Producten

3.1. De Koper heeft het recht om Producten bij levering te inspecteren om zich ervan te vergewissen dat alle Producten voldoen aan alle specificaties en vereisten van de Koper. In geval van on-site installatie & “commissioning” of diensten, heeft de Koper het recht om acceptatietesten uit te voeren om zich te verzekeren van een correcte werking van de apparatuur volgens de specificaties.

3.2. Iedere acceptatie van Producten door de Koper, met of zonder inspectie, ontheft de Leverancier niet van zijn verplichting tot het leveren van Producten conform de specificaties en vereisten van de Koper. Evenmin beperkt deze acceptatie het recht van de Koper schadevergoeding te eisen indien later blijkt dat de betreffende geleverde Producten niet voldoen aan de specificaties of vereisten van de Koper.

3.3. Indien de Koper een tekortkoming ontdekt tijdens de inspectie of nadien, zal hij de Leverancier hiervan inlichten.

4. Facturatie

4.1. De Leverancier zal de facturen voor de geleverde Producten naar de maatschappelijke zetel van Norkring België N.V. sturen. De facturen zullen minstens volgende gegevens bevatten: identificatie van de geadresseerde, BTW nummer (BE 0808.922.491), facturatiedatum, adequate beschrijving van geleverde Producten, leveringsdatum en aankooporderreferentie.

4.2. De Leverancier zal op de facturen de correcte BTW tarieven toepassen.

4.3. Voorschotfacturen zijn onderhevig aan specifieke goedkeuringsregels die apart overeengekomen dienen te worden op order- of contractniveau.

5. Taxen

5.1. De Leverancier zal alle toepasselijke taxwetgeving naleven.

6. Betaling

6.1. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn “zestig (60) dagen einde maand” na levering van Producten en ontvangst van een correcte factuur door de Koper. De Koper heeft het recht om betalingen in te houden wanneer de Leverancier nog niet alle bestelde Producten geleverd heeft en/of de Producten niet overeenkomen met de specificaties of andere vereisten van de Koper.

6.2. De betaling impliceert alsdusdanig nog geen bevestiging dat de overeenkomstige levering van Producten in overeenstemming was met de Aankoopvoorwaarden.

6.3. De Koper heeft het recht bedragen in te houden op basis van wetgeving toepasselijk op Koper en Leverancier.

7. Waarborg

7.1. De Leverancier garandeert, dat alle geleverde Producten conform zijn met de toepasselijke specificaties en andere vereisten zoals bepaald in deze Aankoopvoorwaarden en gedurende een periode van minimum zesendertig (36) maanden vanaf de acceptatie (schriftelijk of impliciet), vrij zijn van gebreken en fouten en geen gevaar vormen voor gezondheid, leven en bezittingen van de persoon. Verder zullen Producten, of delen hiervan, passen in het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn volgens de specificaties van de Koper. Indien zulke tekortkomingen of fouten geïdentificeerd worden, moet de Leverancier op eigen kosten en naar goeddunken van de Koper hetzij de tekortkoming, fouten of defecten oplossen, hetzij een vervanging van uitvoering voorzien.

7.2. Indien de Leverancier een vervanging van uitvoering of een herstelling uitvoert, zal een nieuwe garantieperiode starten zoals bepaald in section 7.1.

7.3. Indien de Leverancier er niet in slaagt om een tekortkoming, fout of defect te herstellen binnen een redelijke termijn vastgelegd door de Koper, heeft de Koper het recht om (i) het contract in zijn geheel of een deel ervan te beëindigen zonder dat de Leverancier recht heeft op een schadevergoeding, of (ii) een prijsvermindering te vragen, of (iii) zelf een rechtzetting uit te voeren ten laste van de Leverancier, of (iv) zelf een vervanging te regelen en een schadevergoeding te eisen wegens niet-uitvoering.

7.4. De Leverancier draagt alle kosten en risico’s betreffende het terugsturen van defecte Producten of het herstellen van niet correct uitgevoerde installatie & “commissioning en diensten.

7.5. Specifieke waarborgvoorwaarden kunnen worden overeengekomen in een apart contract of op orderniveau. Specifieke waarborgvoorwaarden zullen altijd voorrang hebben op de waarborgvoorwaarden in deze Aankoopvoorwaarden.

8. Schade

8.1. De Leverancier is verplicht de Koper te vergoeden voor iedere kost of verlies die het gevolg is van het niet naleven van de verplichtingen in de aankoopovereenkomst door de Leverancier. Zulke verplichting tot compensatie is ook van toepassing op indirecte verliezen en gevolgschade van de Koper tenzij deze expliciet uitgesloten zijn. De waardering van zulke compensatie zal gebaseerd zijn op de Belgische rechtspraak in de betreffende materie.

9. Intellectuële eigendom

9.1. De Leverancier garandeert dat de Producten geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden. De Leverancier zal de Koper en de filialen, onderaannemers, gecontracteerde fabrikanten en klanten van de Koper vrijwaren van iedere eis, rechtsvordering, proces en andere dergelijke gerechtelijke procedures, schadeëisen, kosten en aansprakelijkheden (inclusief maar niet beperkt tot erelonen en kosten van advocaat) n.a.v. aantijgingen dat het Product of het gebruik van het Product, een inbreuk zou inhouden op patenten, handelsmerken, copyrights, fabrieksgeheimen of ieder ander industrieel en of intellectueel eigendomsrecht van derden.

9.2. Tevens zal de Leverancier, naar goeddunken en zonder beperking van enig recht op schadeloosstelling van de Koper, op eigen risico en eigen kosten, hetzij (i) binnen de specificaties van deze Aankoopvoorwaarden Product(en) wijzigen om een schending te vermijden, hetzij (ii) ten gunste van de Koper een licentie bekomen om de Product(en) verder te kunnen gebruiken en uit te baten conform deze Aankoopvoorwaarden, zonder enige aansprakelijkheid en (tijds)beperking.

10. Contracteren van onderaannemers

10.1. Contracteren van onderaannemers is enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Koper. Iedere inbreuk hierop geeft de Koper het recht om het contract deels of in zijn geheel te beëindigen en schadevergoeding te eisen.

10.2. Zelfs indien de Koper zulke onderaanneming goedkeurt, blijft de Leverancier integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderaannemingscontract. De Leverancier heeft de volledige verantwoordelijkheid over zijn onderaannemers.

11. Aangeleverd materiaal

11.1. Ieder materiaal, gereedschap, staal, ontwerp, schets of specificatie aangeleverd door de Koper – alsook ieder materiaal afgeleid hiervan – blijft eigendom van de Koper en zal niet ter beschikking gesteld worden van derde partijen, noch gebruikt worden voor ieder ander doel dan contractueel overeengekomen, tenzij schriftelijk voorafgaand afgesproken met de Koper. Dergelijk aangeleverd materiaal moet apart opgeslagen, gelabeld en beheerd worden en zal beschermd worden tegen niet toegestaan gebruik.

12. Vertrouwelijkheid

12.1. De Koper en Leverancier zullen volgend vertrouwelijk houden : (i) alle informatie betreffende de andere partij, zijn bedrijf, systemen, programma’s en data, producten, plannen, klanten of andere relevante informatie voor zijn bedrijf en (ii) alle informatie die bedrijfsmatig gebruikt kan worden en/of die de Koper of Leverancier schade kan toebrengen indien dergelijke informatie vrijgegeven wordt.

12.2. De vertrouwelijkheidsplicht is ook van toepassing op werknemers van de Koper en Leverancier en anderen die optreden in naam van de Koper of Leverancier. Deze plicht loopt door ook na het voltooien van hun diensten aan de Koper of Leverancier.

12.3. De Koper en Leverancier nemen alle noodzakelijke voorzorgen om te verzekeren dat de informatie bedoeld onder artikel 12.1 hierboven niet vrijgegeven wordt aan anderen die in overtreding zijn met dit artikel 12.1.

12.4. Iedere getekende en geldige vetrouwelijkheidsovereenkomst tussen de Koper en de Leverancier betreffende Product(en) zal worden toegepast zoals bedoeld.

13. Schadeloosstelling

13.1. De Leverancier zal de Koper en de bestuurders, directieleden, werknemersagenten, onderaannemers, gecontracteerde fabrikanten en klanten van de Koper schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen iedere eis, rechtsvordering, proces, en andere dergelijke gerechtelijke procedures, schadeëisen, kosten en aansprakelijkheden (inclusief maar niet beperkt tot erelonen en kosten van advocaat) en kosten voortvloeiend uit verwondingen of overlijden van personen en/of verlies of schade aan eigendom voor zover veroorzaakt door het Product of daden of tekortkomingen van de Leverancier.

14. Overdracht

14.1. De Leverancier heeft niet het recht om zijn rechten en plichten met betrekking tot de Producten of de Aankoopvoorwaarden over te dragen zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Koper.

15. Supplier codes of Conduct

De “Codes Of Conduct” onder dit artikel 15 zijn in het Engels beschreven. Deze “Codes Of Conduct”zijn opgelegd door ons moederbedrijf Telenor en moeten onverkort en ongewijzigd toegepast worden.

15.1. Relationship with National Law

In addition to complying with the provisions of these Supplier Conduct Principles (hereinafter “the Principles”) the Supplier shall comply with applicable local laws. Where the provisions of applicable local laws and the Principles address the same subject, and are not in conflict, the highest standard shall be applied. Should any of the requirements in the Principles conflict with applicable local laws in the sense that it would represent a breach of applicable local laws if the Principles were applied, the highest standards consistent with applicable local laws shall be applied.

15.2. Human rights

The Supplier shall respect internationally proclaimed human rights, and shall avoid being complicit in human rights abuses of any kind. The Supplier shall respect the personal dignity, privacy and rights of each individual.

15.3. Labour standards

15.3.1. Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining

The Supplier shall ensure and recognize the right of free association and, where a significant proportion of the workforce agree, collective bargaining of employees and/or workers (employees and/or workers hereinafter to be collectively referred to as “Worker/Workers”). The Supplier shall not discriminate against Worker’s representatives or members of trade unions, which shall also have access to carry out their representative functions in the workplace. Where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under national law, the Supplier shall allow Workers to freely elect their own representatives.

15.3.2. Forced Labour

The Supplier shall not use forced or compulsory labour, including, but not limited to, debt bonded labour. The Supplier shall ensure that the work relationship between the Worker and the Supplier is freely chosen and free from threats. The Supplier shall ensure that all Workers shall be free to leave their employment/work after giving reasonable notice. Workers shall not be required to lodge deposits of money, identity papers or similar in order to get or keep their employment/work.

15.3.3. Child Labour

The Supplier shall not employ or use child labour. In these Principles “child” means anyone under 15 years of age, unless national or local law stipulates a higher mandatory school leaving or minimum working age, in which case the higher age shall apply. “Child labour” means any work by child or young person unless it is considered acceptable under the ILO Minimum Age Convention 1973 (C 138).

If any child is found working at the premises of the Supplier, it shall immediately take steps to redress the situation in accordance with the best interests of the child.

The Supplier shall secure that persons under the age of 18 do not perform any hazardous work. In these Principles ‘hazardous work’ means work which exposes children to physical, psychological or sexual abuse; work underground, under water, at dangerous heights, in confined spaces; work with dangerous machinery, equipment and tools, or which involves the handling or transport of heavy loads; exposure to hazardous substances, agents or processes, temperatures, noise levels or vibrations; particularly difficult conditions such as work for long hours or at night or where the child is unreasonably confined to the premises of the Supplier.

15.3.4. Non Discrimination

The Supplier shall prohibit direct or indirect negative discrimination based on race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and shall promote equality of opportunity or treatment in employment and occupation.

The Supplier shall prohibit and refuse to tolerate, and not confer upon its Workers, any unacceptable or degrading treatment, including mental cruelty, sexual harassment or discrimination gestures, language or physical contact, that is sexual, coercive, threatening, abusive or exploitative.

15.3.5. Employment Conditions

The Supplier shall provide remuneration that meets any national legal standard on minimum wage. The basis on which Workers are being paid is to be clearly conveyed to them in a timely manner.

The Supplier shall secure that working hours are not excessive and as a minimum comply with applicable local laws.

The Supplier shall respect the individual Worker’s need for recovery and secure that all Workers have the right to adequate leave from work with pay.

The Supplier shall secure that all Workers are provided with written agreements of employment setting out employment conditions in a language understandable to the Worker.

15.4. Health and Safety

The Supplier shall secure that the Workers are provided with a healthy and safe working environment in accordance with internationally recognized standards.

The Supplier shall do its utmost to control hazards and take necessary precautionary measures against accidents and occupational diseases. Whenever necessary Workers are to be provided with, and instructed to use, appropriate personal protective equipment.

The Supplier shall provide adequate and regular training to ensure that Workers are adequately educated on health and safety issues.

The Supplier shall secure that, where it provides accommodation, it shall be clean, safe and meet the basic needs of the Workers, and, where appropriate, for their families.

15.5. Environment

The Supplier shall take a precautionary approach towards environmental challenges, undertake initiatives to promote greater environmental responsibility, and encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

The Supplier shall act in accordance with relevant local and internationally recognized environmental standards.

The Supplier shall minimize its environmental impact and continuously improve its environmental performance.

15.6. Prohibited Business Practices

15.6.1. Corruption and other Prohibited Business Practices

The Supplier shall comply with applicable laws and regulations concerning bribery, corruption, fraud and any other prohibited business practices. The Supplier shall not offer, promise or give any undue advantage, favour or incentive to any public official, international organisation or any other third party. This applies regardless of whether the undue advantage is offered directly or through an intermediary.

15.6.2. Gifts, Hospitality and Expenses (Business Courtesies)

The Supplier shall not, directly or indirectly, offer gifts to [employees or representatives or anyone closely related to these, unless the gift is of modest value. Hospitality, such as social events, meals or entertainments may be offered if there is a business purpose involved, and the cost is kept within reasonable limits. Travel expenses for the individual representing Norkring shall be paid by Norkring. Hospitality, expenses or gifts shall not be offered or received in situations of contract negotiation, bidding or award.

15.6.3. Money Laundering

The Supplier shall be firmly opposed to all forms of money laundering and shall take steps to prevent its financial transactions from being used by others to launder money.

15.6.4. Competition

The Supplier shall under no circumstances cause or be part of any breach of general or special competition regulations, such as illegal cooperation on pricing, illegal market sharing or any other behavior that is in breach of relevant competition laws.”

16. Overmacht

16.1. Overmacht is gedefinieerd als een situatie die zich buiten de wil van Partijen om voordoet en die het voor Partijen onmogelijk of extreem moeilijk maakt hun verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen en die niet kon voorzien worden op het ogenblik de overeenkomst werd afgesloten.

16.2. In deze uitzonderlijke situaties die als Overmacht gekwalificeerd worden, zullen de verplichtingen van Partijen opgeschort worden zolang de Overmacht aanhoudt.

16.3. De Partij die Overmacht inroept zal de medepartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van alle omstandigheden die aanleiding geven tot de Overmacht en alle relevante data die er betrekking op hebben, op straffe van verlies van het recht Overmacht in te roepen.

16.4. Wanneer een Partij Overmacht ingeroepen heeft, zal de medepartij het recht hebben de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de situatie van Overmacht minstens 50 dagen duurt of zal duren.

16.5. Partijen zullen alles in het werk stellen om elke vertraging die het gevolg is van Overmacht te verhelpen.

17. Verzekering

17.1. De Leverancier kan op ieder moment bewijzen dat hij ten allen tijde terdege verzekerd is t.a.v. de Koper voor (i) burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke, materiële en immateriële (gevolg-)schade) voor een minimum van EUR 2.500.000 per schadegeval en voor (ii) beroepsaansprakelijkheid voor een minimum van EUR 2.500.000 per schadegeval..

17.2. Deze verzekeringsverplichting geldt evenzeer voor onderaannemers van de Leverancier die in eerste lijn steeds als hoofdaannemer aansprakelijk blijft.

18. Toepasselijk recht en rechtspraak

18.1. Deze Aankoopvoorwaarden gelden en moeten geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving. Ieder geschil betreffende een Product en/of deze Aankoopvoorwaarden zal behandeld worden voor de rechtbanken van Antwerpen, België in het Nederlands.